Gizlilik Politikası

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Osmangazi Okulları tarafından işlenebilecektir.

Osmangazi Okulları olarak , Veri Sorumlusu olarak hazırladığımız işbu Aydınlatma Metni ile Kanun’da yer alan “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” kapsamında hangi amaçlar ile kişisel verilerinizin işleneceğini, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerinizin toplanmasının yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun’un 11. Maddesinde sayılan diğer haklarınızla ilgili olarak aşağıdaki şekilde bilgi vermek isteriz:

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5 ve 6 numaralı maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, müşterilerimize sunulan ürün ya da hizmetleri sağlamak, geliştirmek, ürün ve hizmetlerin kullanımına ilişkin olarak geliştirilen faaliyetler uyarınca size hak ve menfaatler sağlanması, şirket içi faaliyetlerin sürdürülmesi ve geliştirilmesi, tarafınızla iş ilişkilerinin yürütülmesi amacı başta olmak üzere, aşağıda yer verilen amaçlarla doğru orantılı olarak işlenebilecektir.

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Şekilde Yerine Getirilmesi,Firmamızın hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, ticari faaliyetlerin sürdürülmesiİş Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası,İş süreçlerinin yürütülmesi, iyileştirilmesi,İletişim faaliyetleri,Sözleşme yönetimi, sözleşme yapılması ve uygulama,Müşteri ilişkilerinin yönetimi,Satış sonrası hizmetler,İş süreçlerinden en yüksek verimin alınabilmesi için ilgili süreçlerle etkileşim ve icrası,Denetim/Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi ,Üçüncü Taraflarla Olan İlişkilerin Yönetimi ,Üçüncü Tarafların Bilgiye Erişim Yetkilerinin Planlanması ve İcrası ,Lojistik/Nakliye Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası,Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Planlanması ve İcrası,Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,Şirket Yerleşkeleri ve/veya Tesislerinin Güvenliğinin Temini,Yetkili Kuruluşlara Mevzuattan Kaynaklı Bilgi Verilmesi,Hukuk İşlerinin Takibi,

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

Osmangazi Okulları, doğrudan üçüncü tarafların kendisinden, yetkililerinden, çalışanlarından gelen kişisel verileri, web sitesi, e-posta, anket, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar vb. iletişim kanalları aracılığıyla işitsel, elektronik veya yazılı olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5 ve 6 numaralı maddelerinde belirtildiği şekilde toplamaktadır.

Kanunlarda kişisel verilerinizi işlediğimiz sürecin açıkça öngörülmesiSizlerle bir sözleşme ilişkisi kurmamız veya bu sözleşmeden kaynaklanan ifa yükümlülüğümüz ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sizlere ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek için zorunlu olan durumlarSizlerin kişisel verilerinizi paylaşmanızSizlere bir hak tesis etmemiz, bu hakkı kullandırmamız ve korumamız için veri işlemek zorunda oluşumuzSizlerin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, sizlerin verilerini işlememizin zorunlu oluşu

Kişisel Verilerinizin Paylaşılması

Kişisel verileriniz, hissedarlar, iş ortakları, tedarikçiler, müşteriler, dış hizmet sağlayıcıları ve kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8 ve 9 numaralı maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak paylaşılabilecektir.

Kişisel verilerinizin paylaşım amaçları 1. Maddede tanımlı işlenme amaçları ile ilişkili olarak yapılacaktır.

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Önlemler

Osmangazi Okulları, kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumak için gerekli önlemleri almaktadır. Osmangazi Okulları, kişisel verilerinizi gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

Osmangazi Okulları’nin gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın web sitesine veya sistemlerine yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Osmangazi Okulları, bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir.

Kişisel Verilerinize İlişkin Kanun’dan Doğan Haklarınız

Kanun gereğince kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,5 ve 6 numaralı maddeler uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için Osmangazi Okulları’ye yazılı olarak başvurabilir, web sitesinden erişebileceğiniz Kişisel Veri Sahibin Veri Sorumlusuna Yapacağı Başvurular İçin Başvuru Formu’nu doldurarak ya da söz konusu başvuruyu aşağıda belirtilen adres bilgilerine gönderebilirsiniz. Bu kapsamda yapacağınız başvurular mümkün olan en kısa zaman diliminde ve en çok 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır.